GİZLİLİK İLKESİ

 

Bu gizlilik sözleşmesi “Kalbi Gayrimenkul Filiz Sabrina Giulia Hakanoğlu” ile her türlü online ziyaretçi, gayrimenkulünü değerlendirmek isteyen şahıs ve firma arasında geçerlidir. Online kullanıcı bu gizlilik sözleşmesini farklı bir beyan ya da imzaya gerek olmaksızın kabul ettiğini taahhüt eder. Aynı şekilde “Kalbi Gayrimenkul Filiz Sabrina Giulia Hakanoğlu” da gayrimenkullerini değerlendirmek isteyen online ziyaretçi ya da konuk istek ve mesajlarını üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını ve hukukun öngördüğü çerçevelerde gizlilik sözleşmesine bağlı kalacağını beyan eder. Taraflar, ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından, işbu gizlilik sözleşmesinin web sitesi üzerinden yapılan her işlemde geçerli olduğunu kabul ettiklerini taahhüt ve kabul ederler.

 

Gizli Bilginin Tanımı:

Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı yada sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

 

Gizli Bilginin Diğer Tarafça Korunması:

Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi;

a) Büyük bir gizlilik içinde korumayı

b) Herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,

c) Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 

Münhasır Hak Sahipliği:

Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler

 

Devir ve Süre:

İşbu sözleşme yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.

 

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme:

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Antalya mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır.

 

Kısmi Geçersizlik:

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.

 

Sözleşme Değişikliği:

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

 

Immobilien mit Herz Gayrimenkul

Chiamaci. Non vediamo l'ora di un incontro personale.

+905395015902 +4915678367891
Contatto
Contatto diretto

Accetto Privacy policy concordato *

Indirizzo Immobilien mit Herz Gayrimenkul Güzeloba Mahallesi Raufdenktas cad. No: 56/102 07230 Muratpasa/Antalya
Ci trovate qui